Cardio chirurgische patiënten

30 Juni 2022

In deze sessie lag de focus op cardio chirurgische patiënten en werd in het eerste deel ingegaan op trends en uitkomsten van deze patiëntengroep in de tijd. In het tweede deel van deze sessie werden de resultaten over 2021 van de cardio chirurgische centra naast elkaar gezet.

Als we kijken naar de trends in de tijd, dan kunnen we stellen dat het aantal cardio-chirurgische opnamen op de IC sinds 2014 geleidelijk afneemt en dat deze daling veel sterker was in de COVID-19 jaren 2020 en 2021. Ook de case-mixverdeling blijft redelijk stabiel, al zijn er grote verschillen tussen de verschillende typen cardio-chirurgische groepen. De mediane behandelduur ligt rond één dag en veranderd niet, maar de gecorrigeerde sterfte is iets toegenomen na een daling tussen 2011 en 2015. Het sentiment dat de patiënten ouder en zieker zijn, kan op basis van deze data niet aangetoond worden. Ook het tweede deel van deze sessie waarin de resultaten van de cardio-chirurgische centra werden vergeleken leverde interessante inzichten en discussies op. Er zijn grote verschillen tussen de centra met betrekking tot het aantal patiënten, maar ook in case-mix en uitkomsten van deze groep patiënten. Nader onderzoek is nodig om deze verschillen uiteen te zetten en de oorzaken te achterhalen. Tijdens een volgende discussiebijeenkomst zullen we hier verder op ingaan.

Berichten
juni 2022