Hoe gebruikt IC Nederland NICE data om kwaliteit te verbeteren

30 Juni 2022

Tijdens de sessie ‘(Hoe) Gebruikt IC Nederland NICE data om de kwaliteit van zorg te verbeteren’ werden resultaten van een survey onder de IC getoond en bediscussieerd.

Deze survey is in het voorjaar van 2022 uitgezet door de Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR). De survey toont dat alle IC’s de NICE data minstens één keer per jaar bespreken, 15% doet dat zelfs (twee)maandelijks. Voor dit bespreken werd in 77% van de gevallen NICE Online gebruikt. Data wordt vooral binnen de IC besproken, iets meer dan de helft van de IC’s gaf aan dat de gegevens ook met partijen buiten de IC worden besproken, met name met ziekenhuismanagement. In 80% van de IC’s heeft het bespreken van de data ook geleid tot tenminste één verbeterinitiatief in de afgelopen twee jaar, één IC geeft zelfs aan 17 verbeterinitiatieven te hebben gestart. De grootste barrière om data buiten de IC te bespreken en verbetertrajecten te starten is tijd, veel IC's hebben geen formatie om actief met kwaliteitsmeting en verbetering bezig te zijn. De meest gebruikte verbeterstrategieën betroffen het gebruik van wetenschappelijke literatuur om meer inzicht te krijgen, dossieronderzoek en het bestuderen en strikter implementeren van richtlijnen. Een aantal IC’s bespreekt een specifieke patiëntengroep (TS, hartchirurgie, pancreatitis, leverfalen etc.) met betrokken specialisten en doet dit niet alleen als er een probleem is maar juist op een open en constructieve wijze op basis van data uit de hele keten. Dit helpt om betere afspraken te maken en heeft in veelvoorkomende gevallen ook tot betere uitkomsten geleid.

Berichten
juni 2022