Vooruitblik op 2020

12 december 2019

Ook voor komend jaar hebben we een aantal grotere projecten op de planning staan om daarmee de kwaliteit van IC zorg verder te verbeteren. Komend jaar willen we ons onder andere inzetten voor het doorontwikkelen van de actiegerichte beademingsindicatoren, het lanceren van het nieuwe NICE zorgzwaarte model en het opleveren van het nieuwe datakwaliteitsdashboard.

Uiteraard kunnen we nog niet alles voorzien en zullen er waarschijnlijk nog meer projecten worden opgestart in het jaar 2020, maar middels deze nieuwsbrief willen we alvast een overzicht geven van de projecten die al voor het jaar 2020 gepland zijn. De datakwaliteit van de aangeleverde data is van essentieel belang voor de registratie. Alleen met behulp van data met een goede kwaliteit kunnen betrouwbare conclusies en mogelijke verbeterinitiatieven worden gestart. We voeren vele checks op de gegevens uit en daarover bent u gewend terugkoppeling te ontvangen. Deze rapporten zijn in de loop der jaren steeds uitgebreider geworden waardoor het totaal overzicht afnam. Daarom wordt er een nieuw datakwaliteitsdashboard ontwikkeld waarop de datakwaliteit van de aangeleverde data door de deelnemers kan worden ingezien en gebenchmarkt. Tijdens de discussiebijeenkomst op 25 juni 2020, zal het nieuwe datakwaliteitsdashboard worden gepresenteerd. Met de komst van dit dashboard zullen de datavalidatierapporten die nu ieder kwartaal worden verstuurd komen te vervallen. De deelnemers zullen wel geattendeerd blijven worden op mogelijke verbeterpunten in de aangeleverde data.

De klinisch inhoudelijke terugrapportages die twee keer per jaar worden verstuurd zullen flink worden ingekort. De huidige terugrapportages zijn door de jaren heen door onder andere de ontwikkeling van nieuwe modules steeds verder uitgebreid hetgeen nu resulteert in rapportages van soms wel 80 pagina’s. Hierdoor is het rapport niet meer handzaam en zijn de belangrijkste gegevens soms lastig terug te vinden. Tegelijk met het inkorten van de rapporten zullen de mogelijkheden van de Analyse Tool op NICE Online uitgebreid worden. Hierdoor kunt u de meer gedetailleerde resultaten zelf opzoeken wanneer u dat wenst. Daarnaast kunt u voor aanvullende vragen uiteraard nog steeds terecht bij NICE research&support via .

Tevens zal het dashboard van de actiegerichte kwaliteitsindicatoren uitgebreid worden. Komend jaar zullen, naast de al beschikbare pijnindicatoren, ook de actiegerichte beademingsindicatoren en de bijbehorende toolbox verder doorontwikkeld worden. Indien u zich alvast wilt voorbereiden op de benodigde data extractie, kunt u contact opnemen via info@stichting-nice.nl. We hopen dat veel IC’s mee gaan doen met de beademingsindicatoren omdat ook hier weer geldt dat benchmarkinformatie meer waarde krijgt als veel, liefst alle IC’s, meedoen.

Het nieuwe NICE zorgzwaartemodel zal komend jaar gelanceerd worden. Tijdens de discussiebijeenkomst in juni zullen de resultaten van het onderzoek waarin het nieuwe model is ontwikkeld worden getoond. In juni zal ook het jaarboek met gegevens over het jaar 2019 beschikbaar zijn, dit jaar is ervoor gekozen om alleen de jaarlijkse cijfers te publiceren en geen apart thema te behandelen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor de genoemde projecten en wellicht ook om de mogelijkheden van het gebruik van complexe modellen met inzet van artificial intelligence (AI) binnen de NICE data te gaan onderzoeken.

We houden jullie via de nieuwsbrieven op de hoogte over de voortgang van de verschillende projecten.

Berichten
december 2019