Wat wij registeren

MDS (Minimale Data Set) registratie

De Minimale Data Set (MDS) is de kern registratie van de stichting NICE en bevat variabelen waarmee de demografie, de opname en ontslaggegevens, fysiologie, de redenen van opname en de ernst van ziekte in de eerste 24 uur van IC opname alsmede de uitkomstmaten IC- en ziekenhuissterfte en behandelduur beschreven worden. Alle NICE deelnemers verzamelen van al hun IC opnamen tenminste deze gegevens. Voor het beschrijven van de ernst van ziekte en de case-mix gecorrigeerde sterfte wordt gebruik gemaakt van een aantal prognostische modellen zoals APACHE II/IV en SAPS II. Er is een E-learning beschikbaar waarin de definities van de MDS variabelen worden toegelicht en het juist registreren geoefend kan worden aan de hand van casussen

 

 

Covid

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland voert NICE ook de registratie van de COVID-19 opnamen op de Nederlandse IC’s en verpleegafdelingen. De NICE COVID-19 registratie bevat een beperkt aantal variabelen over de opnameperiode, de status van de COVID infectie en de ziekenhuisontslagdata op patiëntniveau. In deze registratie wordt onderscheid gemaakt tussen opname op de IC afdeling en opname op een andere verpleegafdeling in het ziekenhuis.

Deze COVID-19 gegevens dienen voor alle verdachte en bewezen (lab of CT) COVID-19 patiënten binnen het ziekenhuis (zowel op de IC als buiten de IC) geregistreerd te worden. De deelnemers worden verzocht dagelijks de gegevens aan te leveren via een van de volgende methoden:

  1. de online invoermodule in NICE Online
  2. automatische extractie middels een .csv bestand in de COVID-19 invoerapplicatie. Deze aanlevering gaat niet mee met de reguliere dataset upload. Een voorbeeld csv bestand is te vinden via deze link.

Op deze website worden actuele overzichten getoond van verdachte en bewezen COVID-19 patiënten op de Nederlandse IC’s en verpleegafdelingen. Informatie over de demografie, comorbiditeiten en uitkomsten van COVID-19 patiënten op de Nederlandse IC’s en de ontwikkelingen over de tijd, worden weergegeven in de tweewekelijkse COVID-19 rapporten. Mocht u nog vragen hebben over deze registratie, dan kunt u deze mailen naar

 

 

KIIC (Kwaliteitsindicatoren) registratie, versie 2017

De kwaliteitsindicatoren (KIIC) registratie bevat de kwaliteitenindicatoren zoals gedefinieerd door de Nederlandse Vereniging van Intensivisten en beslaat in totaal 10 indicatoren: 4 structuurindicatoren (aanwezigheid intensivist, verpleegkundige:patiënt ratio, beleid ter voorkoming medicatiefouten, patiënt en familietevredenheid), 5 procesindicatoren (IC behandelduur, beademingsduur, dagen met 100% bezetting, glucoseregulatie, re-intubaties) en 1 uitkomstindicator (mortaliteit).

NICE deelnemers kunnen facultatief naast de MDS registratie, de KIIC bijhouden voor hun patiënten.

 

 

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) registratie

De Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) registratie is een dagelijkse dataverzameling voor het registreren van orgaanfalen. Dagelijks worden voor 6 orgaansystemen een of meerdere fysiologische parameters geregistreerd waarmee het dysfunctioneren of falen van een orgaan wordt vastgesteld. NICE deelnemers kunnen facultatief naast de MDS de SOFA registratie bijhouden voor hun patiënten. Er is een E-learning beschikbaar waarin de definities van de SOFA variabelen worden toegelicht.

 

 

Complicatie registratie, versie 2017

De complicatieregistratie bevat de 8 complicaties die door de Nederlandse Vereniging van Intensive Care is vastgesteld en beoogt het inzichtelijk maken van de incidentie van complicaties op Nederlandse IC's.

NICE deelnemers kunnen facultatief naast de MDS en de KIIC de Complicatie registratie bijhouden voor hun patiënten.

 

 

Sepsis registratie, versie 2017

De sepsis registratie beoogt het inzichtelijk maken van de behandeling van ernstige sepsis op de IC en dient voor alle IC-opnamen met een APACHE IV opnamereden 'sepsis' te worden ingevuld. Binnen deze registratie worden onder andere de SIRS criteria, aanwezige orgaanfalen en alle bloedkweekafnames en lactaatmetingen geregistreerd.

NICE deelnemers kunnen facultatief naast de MDS de Sepsis registratie bijhouden voor hun patiënten.

 

 

Capaciteitsregistratie

De capaciteitsregistratie beoogt het inzichtelijk maken van de verpleegkundige werklast waardoor verpleegkundigen efficiënter ingezet kunnen worden. De V&VN Intensive Care en de stichting NICE hebben gezamenlijk een opzet gemaakt voor deze registratie welke is opgebouwd uit een combinatie van de reeds bestaande registratiesystematiek van de Nursing Activities Scores (NAS) uit 2003 en het Therapeutic Intervention Scoring System 76 (TISS-76) uit 1983, aangevuld vier extra variabelen ten behoeve van de Nederlandse situatie. Er is een E-learning beschikbaar waarin de definities van de capaciteits variabelen worden toegelicht.

 

 

NICE2Improve

De NICE2Improve module beoogt aan de hand van actiegerichte indicatoren de deelnemers handvatten te bieden om daadwerkelijk verbeteracties te starten en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. De actiegerichte indicatoren zijn of worden ontwikkeld op de domeinen pijn management, beademing, antibioticagebruik, decubitus, delier en bloed. Bij de terugkoppeling van de actiegerichte indicatoren op een online dashboard ontvangt de betreffende IC niet alleen de resultaten, maar ook geavanceerde analysemogelijkheden en benchmarking met andere ICs. Alle deelnemers kunnen naast de MDS facultatief deelnemen aan een of meerdere domeinen van NICE2Improve. Meer informatie over NICE2Improve en de domeinen vindt u hier. Aanvullende informatie over de definities, veldnamen, geldige waarden, etc. kunt u vinden in de data dictionary van NICE2Improve. Voor overige vragen kunt u mailen naar .

 

 

De datadictionary

De beschrijving van alle te registreren items zijn terug te vinden in de datadictionary