Wat wij registeren

MDS (Minimale Data Set) registratie

De Minimale Data Set (MDS) is de kern registratie van de stichting NICE en bevat variabelen waarmee de demografie, de opname en ontslaggegevens, fysiologie, de redenen van opname en de ernst van ziekte in de eerste 24 uur van IC opname alsmede de uitkomstmaten IC- en ziekenhuissterfte en behandelduur beschreven worden. Alle NICE deelnemers verzamelen van al hun IC opnamen tenminste deze gegevens. Voor het beschrijven van de ernst van ziekte en de case-mix gecorrigeerde sterfte wordt gebruik gemaakt van een aantal prognostische modellen zoals APACHE II/IV en SAPS II. Er is een E-learning beschikbaar waarin de definities van de MDS variabelen worden toegelicht en het juist registreren geoefend kan worden aan de hand van casussen

 

KIIC (Kwaliteitsindicatoren) registratie, versie 2017

De kwaliteitsindicatoren (KIIC) registratie bevat de kwaliteitenindicatoren zoals gedefinieerd door de Nederlandse Vereniging van Intensivisten en beslaat in totaal 10 indicatoren: 4 structuurindicatoren (aanwezigheid intensivist, verpleegkundige:patiënt ratio, beleid ter voorkoming medicatiefouten, patiënt en familietevredenheid), 5 procesindicatoren (IC behandelduur, beademingsduur, dagen met 100% bezetting, glucoseregulatie, re-intubaties) en 1 uitkomstindicator (mortaliteit).

NICE deelnemers kunnen facultatief naast de MDS registratie, de KIIC bijhouden voor hun patiënten.

 

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) registratie

De Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) registratie is een dagelijkse dataverzameling voor het registreren van orgaanfalen. Dagelijks worden voor 6 orgaansystemen een of meerdere fysiologische parameters geregistreerd waarmee het dysfunctioneren of falen van een orgaan wordt vastgesteld. NICE deelnemers kunnen facultatief naast de MDS de SOFA registratie bijhouden voor hun patiënten. Er is een E-learning beschikbaar waarin de definities van de SOFA variabelen worden toegelicht.

 

Complicatie registratie, versie 2017

De complicatieregistratie bevat de 8 complicaties die door de Nederlandse Vereniging van Intensive Care is vastgesteld en beoogt het inzichtelijk maken van de incidentie van complicaties op Nederlandse IC's.

NICE deelnemers kunnen facultatief naast de MDS en de KIIC de Complicatie registratie bijhouden voor hun patiënten.

 

Sepsis registratie, versie 2017

De sepsis registratie beoogt het inzichtelijk maken van de behandeling van ernstige sepsis op de IC en dient voor alle IC-opnamen met een APACHE IV opnamereden 'sepsis' te worden ingevuld. Binnen deze registratie worden onder andere de SIRS criteria, aanwezige orgaanfalen en alle bloedkweekafnames en lactaatmetingen geregistreerd.

NICE deelnemers kunnen facultatief naast de MDS de Sepsis registratie bijhouden voor hun patiënten.

 

Capaciteitsregistratie

De capaciteitsregistratie beoogt het inzichtelijk maken van de verpleegkundige werklast waardoor verpleegkundigen efficiënter ingezet kunnen worden. De V&VN Intensive Care en de stichting NICE hebben gezamenlijk een opzet gemaakt voor deze registratie welke is opgebouwd uit een combinatie van de reeds bestaande registratiesystematiek van de Nursing Activities Scores (NAS) uit 2003 en het Therapeutic Intervention Scoring System 76 (TISS-76) uit 1983, aangevuld vier extra variabelen ten behoeve van de Nederlandse situatie. Momenteel wordt de haalbaarheid van deze nieuwe registratie getoetst met een pilotstudie. Zodra de pilotfase is afgerond, kunnen de NICE deelnemers naast de MDS facultatief de Zorgzwaarte registratie bijhouden voor hun patiënten. Er is een E-learning beschikbaar waarin de definities van de capaciteits variabelen worden toegelicht.

 

Actiegerichte indicatoren

De actiegerichte indicatoren beogen de deelnemers handvatten te bieden om daadwerkelijk verbeteracties te starten en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het blijkt dat de resultaten van de huidige set kwaliteitsindicatoren lastig te vertalen zijn naar concrete acties. Bij de terugkoppeling van de nieuwe actiegerichte indicatoren, ontvangt de betreffende IC niet alleen de resultaten, maar ook geavanceerde analysemogelijkheden en benchmarking met andere IC’s. De actiegerichte indicatoren zijn ontwikkeld op het gebied van pijn, bloed, antibiotica en beademing. Sinds januari 2017 ontvangen de eerste IC’s feedback op de pijn indicatoren en zij zijn erg enthousiast! Alle deelnemers kunnen reeds deelnemen aan het registreren van de indicatoren voor pijn. De indicatoren voor bloed, antibiotica en beademing zullen naar verwachting in het voorjaar van 2018 beschikbaar komen in het kwaliteitsdashboard. Meer informatie over de definities, veldnamen, geldige waarden etc. kunt u vinden in de data dictionary van de actiegerichte indicatoren. Voor overige vragen kunt u mailen naar .

Wist u dat...

NICE 20 jaar bestaat.

De datadictionary

De beschrijving van alle te registreren items zijn terug te vinden in de datadictionary