Dagelijkse registratie COVID-19 patiënten

13 Oktober 2022

De NICE faciliteert op verzoek van het VWS en het RIVM sinds half maart 2020 de registratie van COVID-19 patiënten op de Nederlandse IC’s en verpleegafdelingen. Het VWS en het RIVM bedanken alle deelnemers voor het blijven melden van de IC- en ziekenhuisopnamen aan de NICE. In deze nieuwsbrief belichten zij nogmaals het belang van deze registratie en hoe deze gebruikt wordt voor de monitoring van COVID-19.

Om veranderingen in de druk op de zorg en de ernst van het ziektebeloop te monitoren zijn de gegevens die NICE verzamelt essentieel. Zowel het aantal opnames op verpleegafdelingen als op de IC, en de verhouding hiertussen, geeft een beeld van de ziektelast. De informatie over de reden van opname is hierbij van belang om onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met ernstig verlopende COVID-19 en patiënten met een SARS-CoV-2 infectie die vanwege een andere reden opgenomen zijn. Verder is het van belang om te monitoren wat de kans op opname is in de verschillende leeftijdsgroepen.

De gegevens zijn ook belangrijk input voor het vaccinatiebeleid. Door de gegevens uit de NICE registratie te verrijken met gegevens uit het landelijke COVID-19-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS), kunnen verschillen in kans op ziekenhuisopname tussen groepen met een verschillende vaccinatiestatus gemonitord worden. De registratie van de reden van opname is ook voor deze analyse van belang, om patiënten die om een andere reden dan COVID-19 opgenomen zijn te kunnen excluderen.

 

In de huidige fase van de COVID-19-pandemie is er nog grote onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie. Het RIVM heeft als taak goed zicht te houden op de actuele epidemiologische situatie van COVID-19 en adviezen te geven voor beleid ten aanzien van vaccinatie en andere maatregelen. Hiervoor zijn zowel gegevens over de circulatie van het virus nodig, als over de ernst van ziekte en de gevolgen voor de zorg. De gegevens worden in samenhang bekeken omdat de relatie tussen het aantal besmettingen met het coronavirus en de gevolgen voor de zorg verandert over de tijd. Dit komt door veranderingen over de tijd in de bescherming tegen het virus door vaccinaties en/of doorgemaakte infecties, en veranderingen van het virus zelf. Nieuwe virusvarianten kunnen de immuniteit in meer of minder mate ontwijken en ook een ander ziektebeloop veroorzaken. Monitoring van ernstig verlopende infecties en de gevolgen voor de zorg gebeurt voornamelijk op basis van de NICE COVID-19 registratie.

 

Voor bovengenoemde doeleinden is een volledige- en tijdige registratie van nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames door alle ziekenhuizen in Nederland aan NICE van groot belang. Juist in de huidige fase van de epidemie is het belangrijk om veranderingen in voorkomen van ernstige ziekte door COVID-19 en bescherming door de vaccinaties continue te monitoren. We realiseren ons dat de NICE COVID-19 registratie arbeidsintensief is en waarderen jullie geweldige inzet. We verzoeken jullie om de dagelijkse registratie voort te zetten, ook met betrekking tot de reden van opname. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de NICE COVID-19 registratie.

Berichten
oktober 2022