NICE schrapsessie

15 oktober 2019

In de afgelopen tijd is er steeds meer aandacht gekomen voor het verminderen van de registratielast of eigenlijk de administratieve last. Tijdens de Discussiebijeenkomst 2018 bleek dat er vanuit de deelnemers behoefte is om inspraak te hebben in hetgeen er door NICE wordt geregistreerd. In dat kader heeft er op dinsdag 24 september jl. een zogenoemde schrapsessie in Utrecht plaatsgevonden. Het doel van deze schrapsessie was het gezamenlijk kritisch evalueren van de kwaliteitsindicatoren uit alle NICE registratiemodules.

Voorafgaand aan de schrapsessie hebben 33 ziekenhuizen een enquête over de zin en onzin van de huidige kwaliteitsindicatoren ingevuld. Dat de mening over zinvolle kwaliteitsindicatoren sterk uiteen loopt blijkt wel uit de resultaten van deze enquête. Slechts over 13 van de 69 geëvalueerde kwaliteitsindicatoren waren de deelnemers het grotendeels eens (>70%) om de betreffende indicator te behouden, dit betrof de volgende indicatoren: IC mortaliteit (MDS), Ziekenhuismortaliteit (MDS), SMR (MDS), Heropname (MDS), SRR: Standardized readmission rate (MDS), % overplaatsingen (MDS), % overnamen (MDS), IC behandelduur (MDS), Beademing bij IC opname (MDS), Bedbezettingsgraad (KIIC), Re-intubatie (Complicatie registratie), Nierfunctie vervangende therapie (SOFA) en de Gemiddelde NICE zorgzwaarte score per verpleegkundige (Capaciteitsregistratie)

 

Het feit dat er slechts over 19% van de huidige indicatoren consensus is onderstreept wederom het belang dat NICE optionele registratiemodules aanbiedt, zodat ieder ziekenhuis voor zichzelf kan beslissen om aan een bepaalde registratiemodule deel te nemen. Desalniettemin is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van de juiste kwaliteitsindicatoren die de deelnemers een optimale ondersteuning biedt bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Om die reden zijn de 56 kwaliteitsindicatoren waar geen consensus over was wel besproken tijdens de schrapsessie. Tijdens de schrapsessie waren 21 ziekenhuizen vertegenwoordigd, bestaande uit ziekenhuizen die de enquête vooraf hadden ingevuld zowel als ziekenhuizen die de enquête niet hadden ingevuld.

 

Voorafgaand aan het bespreken van de resultaten van deze schrapsessie willen wij hierbij nogmaals benadrukken dat de kwaliteitsindicatoren die bij NICE worden geregistreerd te onderscheiden zijn in twee groepen. Ten eerste de indicatoren die door de stichting NICE zelf zijn opgesteld (de zogeheten interne indicatoren) en ten tweede de kwaliteitsindicatoren die door externe organisatie zoals IGJ, ZIN en de NVIC zijn opgesteld (de zogeheten externe indicatoren). Voor de interne indicatoren is dit proces om indicatoren te schrappen eenvoudiger omdat wij hierin niet afhankelijk zijn van externe organisaties. Aangezien de NICE alleen een faciliterende rol heeft voor de externe indicatoren, is NICE niet in de positie om toezegging te geven voor het eventueel schrappen van de indicatoren. Wel zullen wij de resultaten uiteraard terugkoppelen naar de betreffende externe organisaties en hen adviseren om ons hierin te volgen. Zolang de externe organisaties de kwaliteitsindicatoren niet hebben geschrapt zal NICE de faciliterende rol op zich blijven nemen en kunnen onze deelnemers de data blijven aanleveren.

 

Tijdens de schrapsessie zijn de volgende twee interne indicatoren door 70% of meer van de aanwezigen als niet zinvol geïdentificeerd. Dit wil niet zeggen dat het geen belangrijke informatie verschaft, maar dat het niet zinvol is om als kwaliteitsindicator te gebruiken. Het gaat om: Beademing in de eerste 24 uur (het data item beademing in eerste 24 uur blijft behouden t.b.v. de APACHE IV en SAPS II berekeningen) en Decubitus incidentie (deze zal in huidige vorm worden geschrapt, maar mogelijk in een andere vorm worden ondergebracht in een optionele registratiemodule).

 

De twaalf externe indicatoren die tijdens de schrapsessie door 70% of meer als niet zinvol geïdentificeerd zijn zullen worden teruggekoppeld naar de betreffende externe organisaties. Zodra er nieuws is over het daadwerkelijk schrappen van bepaalde interne en externe indicatoren zullen wij u hiervan op de hoogte stellen zodat duidelijk wordt welke NICE items niet langer geregistreerd hoeven te worden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken via .

Berichten
oktober 2019