Procedure en beoordeling data-extractieverzoeken

Als NICE deelnemer kunt u zelf aanvullende analyses uitvoeren op de database via NICE online. Mochten uw vragen niet te beantwoorden zijn via NICE online dan zijn er 3 opties: (1) Indien u gegevens over uw eigen IC wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar ; (2) Indien u naast uw eigen gegevens ook nationale of anders geaggregeerde gegevens wenst te ontvangen die niet gebruikt zullen worden voor een wetenschappelijke publicatie, bijvoorbeeld voor intern gebruik of een presentatie, dan kunt u het “algemene” data-extractie formulier invullen en opsturen naar ; (3)Indien u de gegevens wel voor een wetenschappelijke publicatie nodig hebt, dan dient u het data-extractie formulier “wetenschappelijk” in te vullen welke door het NICE bestuur goedgekeurd moet worden alvorens tot uitwerking overgegaan kan worden. Indien u gegevens wilt ontvangen van andere deelnemers voor een eigen onderzoek, dan dienen de beftreffende deelnemers expliciet toestemming te geven voor de gegevensaanlevering door middel van het formulier Toestemming Verstrekking gegevens aan derden vanuit NICE registratie. Het proces van eerste contact tot uiteindelijke uitwerking van een algemeen of wetenschappelijk data-extractieverzoek verloopt in de volgende stappen:

  1. U stuurt uw Algemeen of Wetenschappelijk data-extractieverzoek digitaal naar Stichting NICE () en maakt hierbij gebruik van het juiste formulier. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de eisen zoals gedefinieerd in het data-extractieformulier als ook de Algemene voorwaarden over o.a. kosten, doorlooptijd, rolverdeling en vereisten aan onderzoekers, support door NICE R&S en auteurschappen.
  2. Aan de hand van de minimale criteria wordt binnen 10 werkdagen besloten of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Indien nodig, wordt u verzocht het verzoek aan te passen. In dit geval heeft u drie maanden de tijd om te reageren op de aanpassingen. Bij geen reactie binnen de gestelde termijn van drie maanden, vervalt het extractieverzoek.
  3. De wetenschapscommissie van Stichting NICE beoordeelt het verzoek op privacy, kwaliteit, haalbaarheid, prioriteit en kosten (voor wetenschappelijk data-extractieverzoek in 2 fasen, zie formulier) en brengt binnen 6 weken advies uit aan het Bestuur van stichting NICE waarna een definitief besluit wordt genomen.
  4. U ontvangt zo snel mogelijk (na de eerstvolgende bestuursvergadering) uitsluitsel over uw onderzoeksvoorstel. Bij een negatieve uitslag vindt overleg met u plaats over het vervolgtraject. Dit kan resulteren in een aanpassing en herbeoordeling van de aanvraag. U krijgt dan drie maanden de tijd om het verzoek aan te passen. Bij geen reactie binnen de gestelde termijn van drie maanden, vervalt het extractieverzoek.
  5. Indien de resultaten herleidbaar zouden kunnen zijn naar één of meerdere ziekenhuizen dan zal het extractieverzoek pas in behandeling genomen worden indien de betreffende ziekenhuizen daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. De aanvragers dienen zelf voor deze toestemmingen zorg te dragen en kunnen hiervoor het formulier Toestemming Verstrekking gegevens aan derden vanuit NICE registratie gebruiken.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van een aanvraag worden de volgende criteria gehanteerd:

 

Minimale criteria

Om voor honorering in aanmerking te komen, dienen projecten aan alle navolgende criteria te voldoen. Het data-extraverzoek:

  • dient volledige ingevuld te zijn.
  • dient afkomstig te zijn uit een deelnemend centrum.
  • mag niet conflicteren of grotendeels overlappen met een ander, al lopend onderzoek.
  • heeft een eenmalig karakter.

 

Privacy

Hierbij wordt expliciet gekeken naar de privacy van deelnemers en patiënten. De uitwerking mag geen herleidbare gegevens bevatten.

 

Kwaliteit en haalbaarheid

Hierbij wordt gekeken naar het innovatieve karakter, de relevantie, de wetenschappelijke kwaliteit (methoden en statistische onderbouwing) en de kwaliteit van de onderzoeker/onderzoeksgroep.

 

Prioriteit

Hierbij wordt gekeken naar het belang van de onderzoeksvraag voor de kwaliteit van Nederlandse ICs en naar het aantal verzoeken dat de aanvragers in de afgelopen jaren hebben ingediend en de afronding daarvan.

 

Kosten

Hierbij wordt gekeken naar de werkbelasting voor de NICE onderzoekers, de geschatte kosten en beschikbare (externe) gelden voor het onderzoek.

 

Goedgekeurde data-extractieverzoeken

De goedgekeurde data-extractieverzoeken die reeds zijn geaccordeerd vindt u onder Goedgekeurde data-extractieverzoeken. Een overzicht van alle publicaties op basis van goedgekeurde wetenschappelijke extractieverzoeken vindt u onder Publicaties. De onderzoeken op basis van de NICE-data worden gemeld bij de Niet-WMO Toetsingscommissie van het Amsterdam UMC en deze commissie ontvangt jaarlijks een overzicht van alle wetenschappelijke extractieverzoeken.

 

 

Voorwaarden

Extractie formulier Algemeen

Extractie formulierWetenschappelijk

Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier verstrekking NICE gegevens geagregeerd