NICE Discussiebijeenkomst 2017

12 december 2017

De ochtend begon met de traditionele sessie waarin patiëntkenmerken en uitkomsten van de individuele IC’s op een rij werden gezet. Dit jaar waren voor het eerst alle IC’s met naam zichtbaar in de presentatie. Daarna volgden drie presentaties waar de transformatie van kwaliteitsmeten naar kwaliteitsverbeteren centraal stond.

(Hoe) Werkt feedback via het nieuwe kwaliteitsdashboard?

Voorafgaand aan de implementatie van het nieuwe ‘NICE dashboard actiegerichte indicatoren’ is er een onderzoek uitgevoerd onder 72 IC professionals uit 21 IC’s om te onderzoeken of deze vorm van feedback bijdraagt aan het opstellen van verbeteracties. Wij verzamelden de percepties van IC professionals over hun eigen klinische prestaties, de gemiddelde prestaties in Nederland, hun doelen en hun intentie om te verbeteren vóór én na het ontvangen van feedback. In de helft van de gevallen IC professionals dachten dat ze beter presteerden dan in werkelijkheid het geval was. Na het krijgen van de feedback wilden zij meer werken aan de indicatoren die daartoe noodzaak lieten zien. Feedback helpt dus! Echter, aanvullend onderzoek is nodig om te bepalen welke ondersteuning NICE kan bieden om de veelheid aan intenties succesvol om te zetten in verbeteracties.

Actiegerichte indicatoren voor pijnmanagement: voorlopige resultaten met het kwaliteitsdashboard

Sinds begin 2017 worden vier nieuwe actiegerichte pijnindicatoren getoond in een online dashboard. Het dashboard helpt bij het ontwikkelen van goede intenties tot kwaliteitsverbetering, maar deze intenties moeten nog wel omgezet worden in acties. Het dashboard biedt daarom de mogelijkheid om een actieplan voor verbetering op te stellen en bij te houden. De 21 IC’s die met het dashboard werken zijn enthousiast aan de slag gegaan met verbeteracties hetgeen heeft geresulteerd in een significante verbetering in het per dienst meten van pijn. De overige drie pijnindicatoren laten in de eerste 3 maanden van gebruik ook een verbetering zien, deze is echter niet significant. De definitieve resultaten worden in de zomer van 2018 bekend gemaakt. Het dashboard laat vooralsnog hoopgevende resultaten zien. Indien blijkt dat het dashboard daadwerkelijk effectief is, dan zal deze ook ingezet worden voor kwaliteitsmonitoring en -verbetering van antibioticagebruik, beademing en bloedtransfusies.

Kwaliteit verbeteren m.b.v. NICE data

Van feedbackrapport naar kwaliteitsverbetering; een stap die nog in ontwikkeling is binnen NICE. Tijdens deze discussiebijeenkomst werd in twee sessies het door NICE gehanteerde “Model voor verbetering” toegelicht. Dit model biedt handvaten om onder andere aan de hand van de NICE terugrapportages en de Analyse Tool kwaliteit van zorg te monitoren en waar nodig te verbeteren. Tijdens de plenaire sessie werd de theorie inclusief praktische methoden en tools toegelicht en geïllustreerd aan de hand van een case studie waarin het aantal decubitus patiënten wordt gereduceerd. In de middag mochten de deelnemers zelf aan de slag met het “Model voor verbetering” om maatregelen te identificeren om het percentage heropnamen te reduceren.

Pro/con discussie over de rol van de NICE registratie bij kwaliteitsverbetering

Aan de hand van een aantal stellingen is er door de aanwezige deelnemers gediscussieerd over de rol van NICE bij kwaliteitsverbetering, dit leverde interessante inzichten op. Zo was een grote meerderheid van de aanwezige van mening dat opvallende bevindingen in de aangeleverde data door NICE teruggekoppeld moet worden naar de NICE deelnemers, ongeveer 40% vindt dat NICE de deelnemer ook moet ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing bij eventuele problemen. Het ondersteunen van kwaliteitsverbetering middels thematische bijeenkomsten en het (verder) ontwikkelen van actiegerichte indicatoren wordt gewaardeerd door de aanwezigen. Meer dan de helft van de aanwezigen is bereid om voor extra diensten zoals bijvoorbeeld consultancy te betalen.

NICE2Share: nieuwe functionaliteit ter ondersteuning van regionalisering

In deze workshop werd NICE2Share aan de hand van een demonstratie getoond. NICE2Share is de NICE Online applicatie voor het plannen en managen van bijeenkomsten waarbij NICE data wordt gedeeld t.b.v. netwerk-, regio-, of andere samenwerkingsverbanden. De NICE gebruikers bepalen welke gegevens zij willen delen met andere NICE collegae en voor welke periode. Voor ziekenhuizen die daarvoor toestemming hebben geven, worden de betreffende gegevens vervolgens beschikbaar gemaakt via de NICE Analyse Tool. NICE2Share en de NICE Analyse Tool zijn alleen toegankelijk met een geldig NICE Online account. De eerste tests waren zeer positief en NICE2Share is vanaf nu beschikbaar voor alle NICE deelnemers. We nodigen onze deelnemers graag uit om zelf aan de slag te gaan met NICE2Share en eventuele verbeterpunten aan ons door te geven.

IC-patiënten opgenomen vanwege een CVA

De NICE data worden door deelnemende centra gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In deze sessie werden de resultaten van een grote IC-studie naar een bloedig of niet-bloedig CVA gepresenteerd. In deze studie is gekeken naar zowel de korte- (vanaf 24 uur na IC-opname) als de lange- (tot 3 jaar na IC-opname) termijn sterfte van deze patiëntengroep. Als we kijken naar de ziekenhuissterfte dan hebben CVA patiënten een hoog risico op overlijden in vergelijking met andere IC subpopulaties. Echter na verloop van tijd neemt dit risico af. Zo heeft een CVA patiënt die het eerste jaar na IC-opname heeft overleefd, bijvoorbeeld een lager sterfterisico dan patiënten die op de IC werden opgenomen vanwege sepsis, pneumonie of een maligniteit.

NICE voor Verpleegkundigen

Tijdens de zorgzwaartesessie zijn de zorgzwaarte resultaten van de deelnemende ziekenhuizen weergegeven en is er uitleg gegeven over de onderzoeken die bij de NICE plaatsvinden met betrekking tot zorgzwaarte. Naast de validiteit van de TISS en de NAS is ook de ervaren werklast onderzocht. Hieruit blijkt dat IC-verpleegkundigen over het algemeen tevreden zijn over de werklast (rapportcijfer 7,6). De NICE zorgzwaarte registratiemodule beoogt het inzichtelijk maken van de zorgzwaarte van IC-patiënten. Alle deelnemers ontvangen dan ook een overzichtelijk terugrapportage waarin zowel de TISS, NAS als de nieuwe NICE zorgzwaarte scores worden gerapporteerd. Het is belangrijk dat deze terugrapportages de juiste personen bereiken, mocht het zo zijn dat u deze rapportages niet ontvangt maar u deze wel wilt inzien dan adviseren wij u om contact op te nemen met de NICE hoofdcontactpersoon van uw ziekenhuis. Deze kan bij NICE aangeven dat de toekomstige rapporten rechtstreeks met u gedeeld moeten worden.

IC met beste datakwaliteit

Variatie in indicatoren tussen instellingen kan ontstaan door een verschil in datakwaliteit, datakwaliteit is dan ook erg belangrijk. In de top 20 van de ziekenhuizen met de beste datakwaliteit zijn alle vier de groe softwareleveranciers (It&‌eacute;medical, EPIC, ChipSoft, Philips) vertegenwoordigd. De eerste prijs voor de IC met de beste datakwaliteit ging dit jaar naar het Diakonessenhuis (Utrecht). Het Gelre Ziekenhuis (Apeldoorn) en het Elisabeth Ziekenhuis - Twee Steden (Tilburg) eindigden respectievelijk op 2de en 3de plaats. Naast de befaamde beker ontvangt de winnende deelnemer ook een taart op de IC-afdeling. Eervolle vermeldingen en taarten waren er ook voor het Medisch Spectrum Twente, LUMC en Martini Ziekenhuis. Deze ziekenhuizen scoorden allen zelfs nog beter, maar mochten niet meedingen naar de prijs vanwege de aanwezigheid van een NICE bestuurslid binnen het ziekenhuis. Allen nogmaals gefeliciteerd!

Berichten
december 2017
NICE Discussiebijeenkomst 2017
september 2017
april 2017
februari 2017