Registratie behandelbeperking

september 2017

Het opnemen van IC-patiënten met een behandelbeperking kan mogelijk een negatieve invloed hebben op de SMR van een IC. Vanuit de NICE deelnemers hebben wij dan ook regelmatig de vraag gekregen of de behandelbeperking van opgenomen IC-patiënten geregistreerd zou kunnen worden. Daarom heeft NICE besloten het mogelijk te maken om vier typen behandelbeperkingen te registreren.

Bij het vergelijken van de SMR tussen verschillende IC’s willen deelnemers graag meer inzicht hebben in het percentage opgenomen IC-patiënten met een behandelbeperking, omdat dit mogelijk invloed kan hebben op de SMR. NICE wil graag in deze behoefte voorzien, maar wil tegelijkertijd de extra registratielast zoveel mogelijk beperken. Om deze reden heeft NICE vooraf bij verschillende IC’s geïnventariseerd welke behandelbeperkingen reeds worden geregistreerd en op basis daarvan vier typen behandelbeperkingen geselecteerd welke deel zullen gaan uitmaken van de NICE registratie. Het betreft hartmassage, invasieve beademing, niervervangende therapie en IC-heropname. Deze behandelbeperkingen worden zowel bij IC-opname (m.u.v. IC-heropname) als bij IC-ontslag geregistreerd en hebben betrekking op de behandeling op de IC en geldt als advies voor de verpleegafdeling. De definities van deze behandelbeperkingen zijn reeds doorgevoerd in de data dictionary welke te vinden is op onze website. De registratie van behandelbeperkingen zal onderdeel worden van de minimale dataset (MDS) van de NICE, wij hopen dan ook dat alle NICE deelnemers deze aanvullende registratie items zal gaan registreren. In de NICE terugrapportage zal per behandelbeperking een overzicht worden getoond van het aantal patiënten dat bij IC-opname en/of bij IC-ontslag de betreffende behandelbeperking had. Dit geeft inzicht in het percentage patiënten met een behandelbeperking ten opzicht van uw volumegroep en het nationaal gemiddelde. Daarnaast zal voor de IC-patiënten met een behandelbeperking de ongecorrigeerde/geobserveerde IC-sterfte en ziekenhuissterfte ten opzicht van uw volumegroep en het nationaal gemiddelde worden teruggerapporteerd. Omdat de huidige prognostische modellen ongeschikt zijn om de sterfte te corrigeren voor behandelbeperking, is er besloten dat de SMR niet gesplitst zal worden voor de patiënten met of zonder behandelbeperking.

Berichten
september 2017