Registratie MC-patiënten

september 2017

Omdat de definitie van de MC-patiënt niet eenduidig is vast te stellen, is het identificeren van MC-patiënten binnen de NICE registratie onmogelijk. Deelnemers met een separate MC dan wel geïntegreerde IC/MC afdeling willen echter graag inzicht in bijvoorbeeld de behandelduur op de MC en de sterfte van de MC-patiënten. Hiertoe heeft NICE een extra optionele tabel Events opgesteld waarin wordt vastgelegd of de patiënt opgenomen is op de lokaal gedefinieerde MC dan wel IC, door het tijdstip van locatieverandering vast te leggen.

Binnen de NICE registratie dient voor alle opgenomen patiënten onder eindverantwoordelijkheid van de intensivist de minimale dataset gescoord te worden. Hieronder vallen ook de eventueel opgenomen CCU-, recovery- en MC-patiënten (opgenomen op een separate of geïntegreerde IC/MC afdeling) die onder eindverantwoordelijkheid van de intensivist vallen. Het is hierbij mogelijk om CCU- en recovery-patiënten te identificeren middels de velden CCU_pat en recovery_pat. Omdat de status “MC-patiënt” regelmatig gedurende de IC-opname veranderd, is het echter niet wenselijk om MC-patiënten op eenzelfde wijze te identificeren.

Deelnemers die een separate MC dan wel geïntegreerde IC/MC afdeling hebben willen voor hun ziekenhuis wel graag inzicht krijgen in de outcome van de opgenomen MC-patiënten en in het effect van MC-patiënten op de logistiek van de IC afdeling. Om deelnemers hierin te ondersteunen heeft NICE een extra optionele tabel Events opgesteld. In deze tabel kan worden vastgelegd of een patiënt op de separate MC-afdeling dan wel op de vooraf vastgestelde MC bedden van een geïntegreerde IC/MC-afdeling ligt. Ieder tijdstip waarop de status van de patiënt veranderd (MC- en IC-afdeling) wordt geregistreerd, dit betekent dat elke overplaatsing van MC- naar IC-afdeling (step-up) en van IC- naar MC-afdeling (step-down) gedurende de gehele periode dat de patiënt onder eindverantwoordelijkheid van de intensivist valt wordt geregistreerd. Op deze manier wordt vastgelegd in welke tijdsperioden van de opname de patiënt als MC-patiënt of als IC-patiënt wordt geïdentificeerd. De gegevens zullen tweemaal per jaar worden terug gerapporteerd om inzicht te geven in bijvoorbeeld de duur dat een patiënt op de MC-afdeling verblijft, het aantal keer dat een MC-patiënt wordt overgeplaatst naar de IC-afdeling en het effect op de outcome. Deze informatie is alleen bedoeld voor intern gebruik. Aangezien de definitie van een MC-patiënt subjectief blijft zijn deze gegevens ongeschikt voor benchmarkdoeleinden. De gegevens uit deze tabel kunnen en zullen dan ook niet gebruikt worden voor benchmarkdoeleinden en zullen niet opgenomen worden in NICE Online. Deelname aan deze module is gratis en uiteraard facultatief.

Tenslotte is het goed te realiseren dat een afdeling aan de hand van de informatie in de terugrapportages door derde partijen geïdentificeerd kan worden als (geïntegreerde) MC-afdeling, ook als dat, bijvoorbeeld om administratieve redenen, niet door het deelnemende ziekenhuis als zodanig wordt geregistreerd. NICE zal uiteraard deze gegevens nooit aan derden verstrekken.

Berichten
september 2017